Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tico Care B.V. voor consumenten

Versie 3, 9 december 2020

1. Definities

1.1 Abonnement:eenovereenkomsttussendeKlantenGenusvoorhetgebruikvandeSoftware.

1.2 Genus: Genus Care B.V., gevestigd aan de Assendorperdijk 1, 8012 EG. Genus is de fabrikant van het Product en de leverancier van het Abonnement.

1.3 Klant: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst met TC sluit.

1.4 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een Klant en TC.

1.5 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst tussen TC en de Klant, afgesloten via het (mobiele)

internet.

1.6 Product: de Genus slimme fotolijst bestemd voor de gebruiker om via een internetverbinding foto's te kunnen delen, video te kunnen bellen en zijn/haar welzijn op afstand te kunnen laten monitoren door familieleden, vrienden, mantelzorgers en/of professionele zorgverleners.

1.7 Software: de Genus software geïnstalleerd op het Product, waarmee de gebruiker van het Product gebruik kan maken van de diensten die Genus via het Product aanbiedt, waaronder het ontvangen van foto’s, videobellen, het laten monitoren van de omgeving en het versturen van meldingen. Dit kan de gebruiker doen met personen die de Genus smartphone applicatie hebben gedownload op hun smartphone.

1.8 TC: Tico Care B.V., gevestigd aan de Prof. W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen (hierna: “TC”). TC is importeur en distributeur van het Product in Nederland.

1.9 Website: www.genuscare.nl

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen TC en de Klant.

2.2 Alle aanbiedingen die TC doet zijn vrijblijvend.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een aanbieding van TC schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

2.4 TC voldoet aan alle wet-en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

2.5 Het Product en de Software zijn uitsluitend bedoeld als sociaal communicatiemiddel en geruststellingsmechanisme. Zij zijn niet bestemd om te gebruiken als diagnosesysteem, als vervanging voor medische zorg en medische monitoring van patiënten, als middel om te voorzien in de directe medische zorgbehoefte van een patiënt, als medische alarmdienst of als hulpmiddel voor het verkrijgen van real-time data. Als de Klant het Product of de Software daar wel voor gebruikt, dan is TC niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als de informatie die de Klant via het Product en de Software ontvangt of verstuurt onjuist, onvolledig en/of niet op tijd is.

3.3 De Klant mag het Product op niet-commerciële basis aan een andere persoon ter beschikking stellen. Als de Klant het Product door een ander laat gebruiken, dan blijft de Klant verantwoordelijk. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over gebruik door de Klant, dan omvat dit het gebruik door de persoon aan wie de Klant het Product ter beschikking heeft gesteld.

3. Verkoop en levering van het Product

3.1 TC is importeur en distributeur van het Product in Nederland. TC verkoopt het Product aan de Klant in de aantallen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

3.2 Als het Product niet direct leverbaar is kan TC het Product voor de Klant reserveren. TC garandeert niet dat zij een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan leveren. De leveringstermijn die TC opgeeft is alleen bedoeld als indicatie.

3.3 De Klant mag het Product op niet-commerciële basis aan een andere persoon ter beschikking stellen. Als de Klant het Product door een ander laat gebruiken, dan blijft de Klant verantwoordelijk. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over gebruik door de Klant, dan omvat dit het gebruik door de persoon aan wie de Klant het Product ter beschikking heeft gesteld.

3.4 De Klant mag het Product niet doorverkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TC.

4. Bemiddeling bij een Abonnement

4.1 Om het Product te gebruiken heeft de Klant een Abonnement nodig. Het Abonnement neemt de Klant direct af bij Genus. Daarop zijn de abonnementsvoorwaarden van Genus van toepassing (www.genuscare.nl). Voor het Abonnement treedt TC alleen op als bemiddelende partij tussen de Klant en Genus.

5. Prijs en betaling

5.1 Voor koop van het Product is de Klant de prijs verschuldigd zoals vermeld in de Overeenkomst.

5.2 De Klant betaalt de prijs gelijk bij aankoop van het Product, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst. TC verstrekt de Klant daarvoor een factuur.

5.3 Als de Klant de prijs niet tijdig aan Genus betaalt, dan mag TC, na een aanmaning, wettelijke rente in

rekening brengen. Als TC een incassoprocedure start omdat de Klant niet betaalt, dan mag TC de Klant daarvoor redelijke incassokosten in rekening brengen. TC mag de persoonsgegevens van de Klant dan met het incassobureau delen.

5.4 De prijs voor het Product en eventuele andere bedragen die de Klant op grond van de Overeenkomst aan TC moet betalen zijn direct opeisbaar als daar volgens TC reden voor is. Die reden kan bijvoorbeeld zijn dat ten aanzien van de Klant surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd.

5.5 Vóór aankoop van een Product kan TC een onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van de kandidaat- Klant. Vervolgens kan TC de kandidaat-Klant een Product weigeren te verkopen of daar bijzondere voorwaarden aan verbinden.

6. Bedenktijd bij verkoop op afstand (herroepingsrecht)

6.1 Bij verkoop van een Product via de Website heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na levering van het Product te ontbinden (bedenktijd). TC informeert de Klant bij levering over de procedure die de Klant moet volgen om gebruik te maken van dit herroepingsrecht en verstrekt de Klant hiervoor een (online) retourformulier.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product alleen uitpakken en gebruiken om te beoordelen of het Product bevalt. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product alleen hanteert en inspecteert zoals de Klant dat in een winkel zou mogen doen.

6.3 De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als die ontstaat omdat de Klant verder gaat dan het gebruik van het Product toegestaan in lid 2.

6.4 De Klant kan gebruik maken van het herroepingsrecht door het ingevulde retourformulier binnen de bedenktijd aan TC toe te sturen. Dan stuurt de Klant het Product en alle meegeleverde zaken aan TC terug, zoveel mogelijk in de originele verpakking, binnen 14 dagen vanaf de dag dat TC het volledig ingevulde formulier van de Klant heeft ontvangen.

6.5 Na ontvangst van het ingevulde retourformulier stuurt TC de Klant een ontvangstbevestiging. TC vergoedt de gebruikelijke verzendkosten als de Klant het Product op tijd en in de staat zoals genoemd in lid 2 heeft geretourneerd. TC zal dan ook aan Genus bevestigen dat de Klant een geldig beroep heeft gedaan op haar herroepingsrecht, zodat de Klant het Abonnement voor het betreffende Product bij Genus kan annuleren.

7. Levering

7.1 Als het Product niet direct leverbaar is kan TC het Product voor de Klant reserveren. TC garandeert niet dat zij een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan leveren. De leveringstermijn die TC opgeeft is alleen bedoeld als indicatie.

7.2 Als TC het Product aan de Klant heeft verzonden, dan heeft TC aan haar leveringsplicht voldaan als zij het Product één keer aan de Klant ter ontvangst heeft aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. TC mag de Klant verzendkosten in rekening brengen.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Een Product blijft na levering eigendom van TC totdat de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst inzake de koop van het Product jegens TC is nagekomen. Als de Klant deze verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan kan TC de Overeenkomst met een beroep op dit eigendomsvoorbehoud ontbinden en van de Klant vergoeding van schade, gederfde winst en rente vorderen.

9. Garantie

9.1 Bij aflevering moet de Klant het door TC geleverde Product controleren op gebreken, juiste aantallen en soort. De Klant informeert TC gelijk na levering over direct waarneembare gebreken aan het Product of als het Product in verkeerde aantallen of soort is geleverd.

9.2 De fabrieksgarantie op het Product is 6 maanden vanaf de koop. Vertoont het Product binnen die 6 maanden gebreken, dan zal TC het Product, naar keuze van TC, repareren of vervangen (inruilen).

9.3 Afgezien van de fabrieksgarantie geldt de wettelijke garantie op het Product. Dit betekent dat de Klant recht heeft op een deugdelijk Product tijdens de normale levensduur van het Product. Voor het bepalen van de normale levensduur kan worden gekeken naar de levensduur van vergelijkbare producten, bijvoorbeeld conform het overzicht van Techniek Nederland. Vertoont het Product binnen de normale levensduur gebreken, dan zal TC het Product, naar keuze van TC, repareren of vervangen als de Klant kan aantonen dat geen sprake is van een situatie als bedoeld in het volgende lid.

9.4 Er geldt geen garantie als de Klant het Product zelf heeft geprobeerd te repareren of dat door een derde heeft laten doen, het Product niet zorgvuldig heeft gebruikt, schade aan het Product heeft toegebracht of het Product niet heeft gebruikt conform de gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen van TC.

10. Inruilvoorwaarden

10.1 Een Klant kan een Product alleen voor vervanging bij TC inruilen na toestemming van TC en als de Klant hier recht op heeft op grond van de garantieregeling in artikel 9. Bij inruilen krijgt de Klant een door TC te bepalen korting op een nieuw Product.

10.2 Inruilen kan alleen als de Klant met een geldig legitimatiebewijs en een aankoopbewijs aantoont dat de Klant koper en eigenaar is van het Product, het Product geen persoonlijke bestanden (zoals foto’s) meer bevat en het Product niet beschadigd is.

11. Reparatie

11.1 Als de Klant TC verzoekt het Product te repareren, dan kan TC dat weigeren als dat volgens TC om economische of technische redenen niet meer mogelijk is.

11.2 Als de Klant een Product voor reparatie aan TC afgeeft, dan zorgt de Klant ervoor dat alle elektronische gegevens die de Klant op het Product had opgeslagen zijn gewist. TC is niet aansprakelijk voor het verlies van elektronische gegevens die dan nog op het Product zijn opgeslagen.

11.3 Bij reparatie kan TC het Product terugzetten op de fabrieksinstellingen.

11.4 De reparatietermijn die TC aan de Klant doorgeeft is een indicatie. TC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt door vertraging van de reparatie.

11.5 De kosten voor reparatie komen voor rekening van de Klant, tenzij en voor zover de reparatie onder de garantieregeling van artikel 9 valt.

11.6 Als TC een gebrekkig Product op grond van deze garantieregeling repareert en de Klant krijgt het Product terug in betere staat dan na reparatie in betere staat verkeerd als daarvoor, dan kan TC van de Klant verlangen dat de Klant een redelijk deel van de reparatiekosten voor haar rekening neemt.

11.7 TC verleent een garantie van 90 dagen op de geleverde reparatie op basis van de gebruikte materialen en de verrichte arbeid.

11.8 TC stuurt de Klant het Product op na betaling van de reparatie- en verzendkosten, voor zover deze voor rekening komen van de Klant.

12. Klachten

12.1 Als de Klant klachten heeft over het functioneren van het Product of de Software, dan kan zij contact opnemen met TC.

12.2 Op de Website verstrekt TC heldere informatie over de procedure die de Klant moet volgen in geval van klachten over het Product of de Software.

12.3 Genus is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Software in combinatie met het Product, op grond van de overeenkomst die de Klant daarvoor met Genus heeft afgesloten. Voor het oplossen van klachten over de Software handelt TC als vertegenwoordiger van Genus.

12.4 Als de Klant een klacht heeft over het Product of de Software, dan neemt zijn zo snel mogelijk contact op met TC, volgens de procedure genoemd in lid 2. Als de Klacht betrekking heeft op een gebrek van het Product, dan meldt de Klant dit uiterlijk 14 dagen na ontdekking van het gebrek bij TC.

12.5 TC spant zich in om een klacht binnen 14 dagen vanaf de ontvangst te beantwoorden. Als het langer dan 14 dagen duurt om de klacht op te lossen, dan informeert TC de Klant binnen die 14 dagen over de status van de klacht en de te verwachten indicatieve oplostermijn.

12.6 Als de Klant en TC een klacht niet onderling in goed overleg kunnen oplossen, dan kan de Klant gebruik maken van de geschillenregeling genoemd in artikel 16.5.

13. Persoonsgegevens

13.1 TC verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de Klant. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit naam, adres, email en telefoonnummer.

13.2 TC gebruikt de persoonsgegevens met het doel de Overeenkomst uit te voeren, waaronder het leveren van het Product, het oplossen van klachten over het Product en het verbeteren van haar dienstverlening.

13.3 Als de Klant ervoor kiest om nieuws en informatie over de TC-dienstverlening te ontvangen, dan gebruikt TC de persoonsgegevens van de Klant ook om deze informatie te sturen. De Klant kan de toestemming daarvoor altijd weer intrekken door de instructies te volgen in de emails die de Klant dan van TC ontvangt.

13.4 TC bewaart de persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de bovenstaande doeleinden.

13.5 De Klant heeft het recht om: (i) te verzoeken dat informatie over de Klant wordt gecorrigeerd, beperkt of gewist, (ii) bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten, en (iii) een kopie te vragen van de persoonsgegevens die TC over de Klant bewaart. De Klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. TC zal de Klant zo snel mogelijk informeren als TC niet volledig of gedeeltelijk aan het verzoek van de Klant kan voldoen, inclusief de redenen daarvoor. TC is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Vragen en verzoeken over verwerking van de persoonsgegevens kan de Klant sturen naar klantenservice@ticocare.nl.

13.6 Het privacy-beleid van TC is verder uitgewerkt in haar privacy policy, die is in te zien op de Website.

14. Aansprakelijkheid

14.1 TC is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan omzet- en winstderving. Voor directe schade, of als de uitsluiting voor indirecte en gevolgschade geen standhoudt, is TC aansprakelijk tot het bedrag dat door haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.2 De informatie en promotiematerialen die TC aan de Klant verstrekt of op de Website publiceert zijn met zorg voorbereid maar alleen bedoeld als illustratie van de dienstverlening van TC. De Klant kan daar geen rechten aan ontlenen.

14.3 Dit artikel geldt altijd ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd. Dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TC.

14.4TC is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door gebreken aan de door Genus geleverde diensten, waaronder het Abonnement.

15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht hoeft TC de Klant geen schade te vergoeden. Hiervan is sprake bij een situatie die optreedt buiten de wil van TC om, waardoor nakoming van haar verplichtingen naar de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van TC kan worden verlangd. Onder overmacht vallen onder meer internetstoringen, telecomstoringen, (d)dos-aanvallen, computervirussen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, overheidsmaatregelen, stremmingen in het vervoer, onverwachte weersomstandigheden, stakingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming of pandemie.

15.2 Als TC één of meer van haar verplichtingen jegens de Klant door overmacht niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat TC weer aan haar verplichtingen kan voldoen.

15.3 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen de Klant en TC de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

15.4 TC is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd, ook niet als TC daar voordeel van heeft.

16. Slotbepalingen

16.1 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft de rest van deze algemene voorwaarden van kracht. TC en de Klant treden dan in overleg over vervanging van de nietige

bepaling door een geldige bepaling met zoveel mogelijk hetzelfde doel en dezelfde strekking als de nietige bepaling.

16.2 Wijziging van deze algemene voorwaarden gelden alleen als TC hier schriftelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

16.3 TC mag deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. TC zal de Klant daarover informeren en aangeven of de Klant dan het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden voordat de wijziging ingaat omdat de wijziging ingrijpend van aard is.

16.4 De Klant kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen aan een derde overdragen na schriftelijk toestemming van TC. TC kan haar rechten en verplichtingen uit het Abonnement aan een derde overdragen zonder toestemming van de Klant.

16.5 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.6 Als er volgens de Klant of TC sprake is van een geschil, dan zullen zij zich inspannen het geschil onderling op te lossen. Lukt dat niet, dan kan de Klant of TC een beroep doen op de bevoegde rechter om het geschil te beslechten

Onze partners:

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigen’ leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Genus Care in omgaat met persoonsgegevens, lees dan ons Privacy Statement.

Noodzakelijke cookies

Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat de basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.

Ingeschakeld Uitgeschakeld

Privacy overzicht

Deze website gebruikt cookies zodat we je de beste ervaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welke delen van de site je het meest interessant en bruikbaar vindt en of we mensen bereiken met onze advertenties.

Marketing cookies

We plaatsen tracking cookies om onze klanten te kunnen bereiken en om te weten of onze advertenties hun doel bereiken. Wil je weten om welke cookies het gaat? We beschrijven ze in ons privacy statement.

Ingeschakeld Uitgeschakeld